Cốt Cách Phụ Nữ

Lời Kết


Khi bạn nhớ một người, đầu tiên hãy nhớ đến những tổn thương họ gây ra cho bạn.

Khi bạn muốn gọi cho một người, hãy nhớ đến những lúc họ bỏ rơi bạn trong những cuộc vui.

Và khi bạn muốn rơi nước mắt vì họ, hãy nhớ rằng nước mắt của bạn chưa từng khiến họ thay đổi.

Và bây giờ, khi bạn nhìn lên đồng hồ đã là… muộn rồi, hãy nhắm mắt và ngủ đi, bạn đã phạm quy tắc vì nhớ một người quá nhiều rồi.

Bạn có nhớ quy tắc bản thân đã định không? Chính là không nhớ một người không nhớ mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.