Bàn Long

Q.8 - Chương 52: Gia tộc bối lỗi


Khải Lan vô luận là người hay là gia thế đều rất vĩ đại. Ốc Đốn cũng nói:

– Ta lo lắng nhất là phụ hoàng ngươi thích khải lan

Ni na cũng gật đầu nói:

– Phụ hoàng đích thị rất coi trọng khải lan, khải lan thiên phú ma pháp rất cao. Sau này chắc chắn trở thành cửu cấp đại ma đạo. Thậm chí trở thành thánh vực ma đạo sư. Ở đế quốc này thánh vực cường giả rất nhiều nhưng chủ yếu là chiến sỹ còn ma đạo sư thì rất ít.

Ốc đốn cũng cẩm thấy khải lan đích thực có uy hiếp rất lớn

“ Còn tên Lan Ma kia dù là Vũ Thần môn ký danh đệ tử nhưng gia tộc ko có ai cường đại, Còn Ốc Đốn hắn đù sao cũng là long huyết chiến sỹ. Chỉ cần hoàng thượng ko bị ấm đầu chắc chắn chọn hắn” (hheheh).

Chỉ còn Khải lan và ốc đốn cạnh tranh là chủ yếu. Nhưng cha của khải lan quyền cao chức trọng than làm tả tướng quốc, hơi căng đây >”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.